Nowy mechanizm aktywacji BRAF w ludzkich raku brodawkowatym tarczycy ad

Aktywacja szlaku MAPK prowadzi do syntezy DNA w odpowiedzi na zewnętrzny mitogenny bodziec (ścieżka I). Kiedy RET / PTC (szlak II) lub BRAF (szlak II) onkogeny są generowane przez chromosomalne rearanżacje, aktywacja szlaku MAPK staje się konstytutywna, a komórki stają się zdolne do proliferacji w nieskończoność, do wzrostu w sposób niezależny od zakotwiczenia i do wywoływać guzy po wstrzyknięciu u myszy bezgrasiczych (ścieżka II). MEK, kinaza MAPK / ERK; L, ligand. Aktywacja onkogenu w ludzkich PTC Zdarzenie fuzji AKAP9-BRAF zgłoszone przez Ciampi i współpracowników (2) stanowi dodatkowy przykład tworzenia onkogenu z powodu rearanżacji chromosomowych w ludzkich PTC. Inne przykłady obejmują onkogeny RET / PTC i TRK-T. RET / PTC, obecne w około 40% ludzkich PTC, to chimeryczne geny generowane przez fuzję C-końcowej domeny katalitycznej receptorowej kinazy tyrozynowej RET z regionem N-terminalnym kodowanym przez heterologiczne geny. W najbardziej rozpowszechnionych wariantach, RET / PTC1 (4) i RET / PTC3 (5), fuzja zachodzi między genami RET i H4 (również nazwanymi D10S170) lub RFG (również nazwanymi Ele1 / ARA70 / Ncoa4). RET, H4 i RFG odwzorowują na długim ramieniu chromosomu 10, a paracentryczne inwersje chromosomowe odpowiadają generowaniu RET / PTC1 i RET / PTC3 (6). Podobnie, onkogeny TRK-T, obecne w około 10% ludzkich PTC, są generowane przez rearanżacje strukturalne genu NTRK1 (również zwanego TRKA), kodującego receptor powinowactwa nerwów o wysokim powinowactwie (NGF). TeKogeny TRK-T1 i TRK-T2 są generowane przez fuzję NTRK1 z genem TPR. Geny NTRK1 i TPR znajdują się na chromosomie 1; zatem, tak jak w przypadku fuzji AKAP9-BRAF, w przegrupowaniu strukturalnym pośredniczy zdarzenie intrachromosomalne (7). Chromosomalne rearanżacje są typowe dla PTC. W PTC częstość rearanżacji genów, szczególnie odwrócenia chromosomów, jest dość wysoka. Jest to sprzeczne z niską częstotliwością rearanżacji genów w większości guzów nabłonkowych, gdzie dominują mutacje punktowe (8). Co ciekawe, ta tendencja nie jest ograniczona do PTC, ponieważ nowotwory tarczycy w histotypie pęcherzykowym, raki pęcherzykowe tarczycy (FTC) i gruczolaki pęcherzykowe (FA) również charakteryzują się translokacjami chromosomalnymi. Translokacja [t (2; 3) (q13; p25)] z udziałem genów PAX8 i PPARA jest charakterystyczna dla znacznej liczby FTC (9), podczas gdy 2 regiony chromosomowe, 19q13 i 2p21, często są przegrupowywane w FA . Badanie Ciampi i współpracowników (2) dostarcza dalszych dowodów potwierdzających koncepcję, że odwrócenie chromosomów stanowi najbardziej typowe uszkodzenie molekularne w nowotworach występujących na Białorusi iw otaczającym regionie po awarii w Czarnobylu
[hasła pokrewne: promazin jelfa, odbicie piłki serwisowej, jak postępować z kobietą ]
[hasła pokrewne: ból pod lewą łopatką przy oddychaniu, kzeirsw, promazin jelfa ]